Připojení k internetu Plzeň, Doubravka, Slovany, Lochotín, Skvrňany, Vinice, Bory, Lhota, Hořovice, Komárov, Osek, Zaječov, Olešná, Štěnovice, Černice, Božkov, Koterov, Loby, Radnice, Lhotka u Radnic
23.5.2018

Zásady

Zásady o ochraně osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů pro zákazníky spol. TRUST Network s.r.o. – platné od 25. 5. 2018 (GDPR)

Poučení o zpracování osobních údajů pro Zákazníky spol. TRUST Network s.r.o

(dále jen „Poučení“)

Společnost TRUST Network s.r.o. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací poskytnete.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

TRUST Network s.r.o., se sídlem K Cihelnám 940/23, 326 00 Plzeň – Černice, IČO: 29161932 (také jen „TN“), telefon: 777 42 88 22, e-mail: info@trustnetwork.cz, webová stránka: https://www.trustnetwork.cz.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

TN zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Zákazníky prostřednictvím formuláře registrace nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

  • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa a, pokud jsou Zákazníkem poskytnuty, také akademický titul, adresa bydliště, telefonní číslo, datum a místo narození, osobní a rodinný stav, údaj o pohlaví, velikost obce, ve které Zákazník žije, číslo bankovního účtu, jednotlivé platby poplatků, a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k administraci místa připojení, nebo zákaznického účtu, IP adresa, soubory cookies a device identifikátor zařízení Zákazníků (např. setopbox, router a jiné podobné zařízení).

  • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovávány za účelem zajištění řádného poskytování služeb elektronických komunikací zejména registrace zákazníka a služeb, zpracování a přiřazení služeb a komunikace se Zákazníky, včetně vystavení potvrzení pro účely vyúčtování poplatků za odebírané služby.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

1) při identifikaci Zákazníka a jeho plateb dle a v rozsahu jím poskytnutých údajů tak, aby Zákazník mohl sledovat tzv. zákaznický účet,

2) pro vnitřní komunikaci se Zákazníkem (např. zasílání novinek, automaticky generovaných upozornění, poděkování a jiných,

3) pro vnější komunikaci TN (např. zpracování statistických přehledů o Zákaznících a vyúčtovaných, nebo nezaplacených plateb a případně další vždy v rozsahu souhlasu Zákazníka), a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který TN udělil Zákazník, případně zástupce Zákazníka, jednající na základě plné moci nebo jiného pověření a dále

4) v souvislosti s plněním právních povinností TN, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo

5) pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků TN (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů TN nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků TN.

V některých případech mohou být některé osobní údaje využity k veřejné prezentaci a marketingové činnosti TN vůči stávajícím nebo potenciálním Zákazníkům. Takto však budou osobní údaje využity pouze, pokud k tomu TN v konkrétním případě udělíte zvláštní předchozí souhlas.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Zákazníků, a to zejména v souvislosti s registrací Zákazníka a poskytování služeb elektronických komunikací u TN a případně v rámci další komunikace se Zákazníky, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které Zákazník TN poskytne.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Zákazník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím písemného pokynu, zaslaného na adresu sídla TN nebo na e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno TN, může TN zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo TN, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro TN takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro TN, se kterými bude TN při poskytování podpory spolupracovat. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících s TN je uveden na webové adrese www.trustnetwork.cz/zasady/, případně jej TN na žádost zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu.

Se zvláštní předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Správce.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období poskytování služeb elektronických komunikaci TN Zákazníkovi. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz také výše).

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu poskytování služeb Zákazníkovi v systému TN. Poté, co bude poskytování služeb Zákazníkovi v systému TN ukončeno, uchovává TN osobní údaje Zákazníka po dobu 5 let od takovéhoto ukončení účasti.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje TN zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. TN se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu TN povina tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od TN potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat TN o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u TN.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u TN námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů TN nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků TN.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od TN a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů (poslední aktualizace ….. 2018) je vždy zveřejněno na www.trustnetwork.cz/zasady/.

Pokud byste měl jakékoli dotazy nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco nejasné, neváhejte nás, prosím, kontaktovat, rádi odpovíme.

Seznam zpracovatelů osobních údajů spolupracujících s TN:

D. Z. – účetní služby

AntHill s.r.o – datové služby

Ipex a.s. – hlasové služby

sledovanitv.cz s.r.o. – IPTV